Digitale Raadpleging Zorg naar gemeenten

Een aantal cliëntenorganisaties heeft gezamenlijk een enquête opgesteld om in kaart te brengen hoe cliënten met hulpaanvraag het gesprek hierover met de gemeente ervaren. Cliënten en hun mantelzorgers worden van harte uitgenodigd om aan deze digitale raadpleging mee te doen.

Wat willen de cliëntenorganisaties weten?
Cliëntenorganisaties willen onder andere weten of mensen op de hoogte zijn waar zij zich kunnen melden voor een gesprek met de gemeente. Maar ook of zij al een gesprek hebben gehad. En zo ja, op welke wijze zij zich daarop hebben voorbereid en hoe het gesprek is verlopen. Ook willen de organisaties een beeld krijgen van de ervaringen met het aanvragen van individuele maatwerkvoorzieningen en het toekennen daarvan.

Hoe kunt u aan de raadpleging deelnemen?
Cliënten, maar ook mantelzorgers die bij het gesprek met de gemeente betrokken zijn, kunnen aan het onderzoek deelnemen.

De vragenlijst kan worden ingevuld via deze link. Invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Geen internet?
Cliënten kunnen hun ervaringen ook telefonisch melden: op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur op telefoonnummer 0900 235 67 80 (20 cent per gesprek).
De raadpleging loopt nog tot 4 mei.

Meer informatie
De digitale raadpleging is onderdeel van het programma ‘Aandacht voor iedereen’ (AVI). In het programma werken de volgende organisaties samen: Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, Oogvereniging, ouderenorganisaties PCOB, Unie KBO, NVOG en NOOM, Patiëntenfederatie NPCF, Per Saldo en Zorgbelang Nederland.

Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en afgestemd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Meer informatie vindt u op: www.aandachtvooriedereen.nl

Contact