“Levensbrede aanpak bij Autisme bespaart Miljoenen” (Blog)

Janine Berger, Gedragswetenschapper MEE IJsseloevers en Trainer MEE Samen

“Levensbrede aanpak bij Autisme bespaart miljoenen”. Dat was de kop van een bericht dat ik vanochtend las en waar ik erg vrolijk van werd. Elke euro die geïnvesteerd wordt in een integrale aanpak van de ondersteuning voor mensen met autisme levert vier euro èn meer levensgeluk, eigen regie en maatschappelijke participatie op. Die cijfers kwamen mij bekend voor. Een aantal jaren geleden is er een onderzoek geweest naar de dienstverlening van MEE met vergelijkbare uitkomsten: elke geïnvesteerde euro levert er vier op. Aangezien MEE al jaren uitgaat van nut en noodzaak van een integrale aanpak over verschillende levensgebieden, sluiten deze onderzoeken naadloos op elkaar aan.

Het onderzoek met betrekking tot autisme is een maatschappelijke businesscase, uitgevoerd in opdracht van de Werkgroep Vanuit Autisme Bekeken (www.vanuitautismebekeken.nl, voor wie alles wil lezen). Waarom zijn dit soort onderzoeken zo belangrijk? Ze laten zien dat een bepaalde visie niet alleen mooi klinkt op papier, maar wel degelijk praktisch uitvoerbaar is en tot positieve resultaten leidt. Met een integrale aanpak wordt bedoeld dat er geen losse stukjes aangepakt worden. Een probleem in het leven van een cliënt dient zich zelden geïsoleerd aan. Als het op school niet lekker loopt, heeft dat ook thuis z’n weerslag. Financiële problemen kunnen leiden tot schaamte, het uit de weg gaan van sociale contacten, of juist boosheid en agressie gericht tegen anderen. Het helpt dan vaak niet om te werken aan één aspect: samenhang en samenwerking zijn essentieel.

In de trainingen met betrekking tot autisme die bij MEE gegeven worden, komt altijd aan de orde: autisme is een levenslange kwetsbaarheid. Op sommige momenten in het leven lijkt het autisme “weg” te zijn, maar bij veranderingen of overgangen naar een andere levensfase blijkt dat toch een illusie. Dan is er weer (even) die ondersteuning nodig om samen te zoeken wat er mis ging en wat er nodig is op het leven weer op de rails te krijgen. Levenslang en levensbreed. Geen holle woorden, maar een praktische manier van werken, vanuit de overtuiging dat dat mensen helpt om hun eigen leven te leiden op een manier die bij hen past.

Naast het welzijn van de cliënt is er ook het financiële voordeel. In het onderzoek is berekend dat er op jaarbasis miljoenen te besparen zijn met een levensbrede aanpak. Voor een gemeente met 100.000 inwoners zou het gaan om zes miljoen per jaar. Die zes miljoen komt ten goede aan verschillende overheidspotjes en zit ’m vooral in het binnenboord houden van mensen die dreigen buiten de boot te vallen. Er zijn voorbeelden genoeg te bedenken: voorkoming van schooluitval, ziekteverzuim, werkeloosheidsuitkeringen, crisisopvang. Welke gemeente wil dit nou niet, zou je toch zeggen. Meer tevreden burgers, goed samenwerkende organisaties in het sociaal domein en nog voor minder geld ook! Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar dat is het niet. Het is haalbaar.

Kijk niet alleen naar de korte termijn: wat kost het me vandaag? Zorg dat professionals goed toegerust zijn om breed te onderzoeken wat deze burger nodig heeft. Dat betekent niet dat iedereen overal verstand van moet hebben (je hebt immers ook collega’s, ieder met hun eigen deskundigheid): maar het zit ’m in de houding. En voor wie nu nog niet overtuigd is: de businesscase spreekt de verwachting uit dat deze manier van werken ook goed toepasbaar is op andere groepen kwetsbare burgers en adviseert een brede invoering in het sociaal domein. Hoeveel welzijn en geld levert dat nog meer op?

Contact