Positie cliënt versterkt door cliëntondersteuning Wlz

Vanaf 2015 is het recht op bijstand door een cliëntondersteuner voor mensen met een indicatie voor langdurige zorg stevig verankerd in de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Nu de wereld van zorg steeds ingewikkelder wordt en partijen meer op elkaar aangewezen worden als het gaat om de mogelijkheden en grenzen, werpt dit meer dan ooit zijn vruchten af, merkt MEE. De onafhankelijke cliëntondersteuners zien de positie van cliënten versterken, zorgen voor een goede match tussen vraag en aanbod en brengen partijen die in conflict dreigen te raken weer met elkaar in gesprek.

Onlangs meldde een moeder uit het oosten van het land zich bij MEE vanwege de zorgelijke situatie van haar 20-jarige zoon, die op basis van een persoonsgebonden budget (PGB) sinds vorig jaar in een woonvorm voor mensen met een psychische of verstandelijke beperking verblijft. Zijn psychische en, als gevolg daarvan, ook fysieke gesteldheid zijn in de afgelopen tijd erg verslechterd. Hij lijdt aan ondergewicht en zakt steeds vaker weg in zijn eigen wereld. Bij gebrek aan een dagbesteding, zoekt hij zijn toevlucht in soft drugs. Omdat haar zoon binnen de woonvorm naar eigen zeggen onvoldoende zorg en begeleiding ontvangt, verblijft hij het merendeel van de tijd bij zijn familie, waar hij zijn veiligheid zoekt. De eigenlijke zorg komt daardoor bij mantelzorgers terecht, terwijl de indicatie, en daarmee ook de vergoeding voor de zorg, in handen is van de zorgaanbieder. Uit angst voor eventuele consequenties, voert zijn familie namens hem gesprekken met de zorgaanbieder om hun ontevredenheid en verontwaardiging over de gang van zaken te bespreken.

 Juiste match
“Bij het aanhoren van het verhaal, rees bij mij de vraag of de zorgaanbieder wel in staat is om de juiste zorg en ondersteuning te bieden die de cliënt nodig heeft. Uit eerdere onderzoeken blijkt namelijk dat er naast de gediagnostiseerde beperking van cliënt, ook aanwijzingen waren voor andere beperkingen, zoals een psychiatrische stoornis. Deze onderzoeken zijn echter nooit afgerond en de zorgaanbieder heeft dit niet gezien of proactief opgepakt. Inmiddels erkent de zorgaanbieder zelf ook dat dit niet de juiste plek is voor de cliënt. Op basis van observatie en herstart van onderzoeken, waarbij wij als onafhankelijke cliëntondersteuner betrokken blijven gedurende het gehele traject, gaan we nu op zoek naar de juiste match, zodat de cliënt zo snel mogelijk passende ondersteuning krijgt,” aldus de betrokken onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE.

Conflicten voorkomen
Een veelgehoord geluid is dat cliënten in dergelijke situaties niet uit zijn op het verslechteren of zelfs verbreken van de relatie met de zorgaanbieder. Vaak is er sprake van een zekere mate van afhankelijkheid en heeft de cliënt belang bij het in stand houden van een goede zorgrelatie. Het inschakelen van een onafhankelijke cliëntondersteuner als bemiddelaar biedt uitkomst. Cliëntondersteuner: “Hoewel we eveneens ondersteuning bieden in het ophelderen van de situatie vanuit wet- en regelgeving, is onze insteek in eerste instantie om tot een bevredigende oplossing te komen voor beide partijen zonder direct aan te sturen op juridische procedures. Op basis van bemiddeling brengen we beide partijen (weer) met elkaar in gesprek, zodat zij met elkaar verder kunnen en escalatie van conflicten met alle (maatschappelijke) kosten van dien voorkomen kan worden. Een win-winsituatie.”

Recht op onafhankelijke cliëntondersteuning
Vanaf 1 januari 2015 kunnen cliënten met een Wlz-indicatie, zoals ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of bijvoorbeeld cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), kosteloos een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE, die hiervoor gecontracteerd is. Zij kunnen bij MEE terecht voor informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, de wijze waarop de zorg geleverd kan worden, cliëntrechten en/of wachttijden. Maar ook voor het opstellen, evalueren en bijstellen van een persoonlijk plan of zorgplan, waarin de invulling van de Wlz-zorg wordt vastgelegd. Daarnaast kan de cliëntondersteuner helpen bij het vinden van een passende zorgaanbieder of bemiddelen wanneer de cliënt het niet eens wordt met de zorgaanbieder over de invulling van de zorgvraag en het nakomen van bepalingen hierbinnen.

 

Contact