Samen sterk voor verbeteringen in Passend Onderwijs

Op maandag 16 november vond het Kamerdebat over de eindevaluatie van het passend onderwijs plaats. Een groot deel van de Tweede Kamer kan zich vinden in de voorgestelde 25 maatregelen om het passend onderwijs te verbeteren.

Samenwerkingsverbanden fungeren als belangrijke spil om te komen tot een concreet plan met verbetervoorstellen. MEE kan hen daarbij helpen.

‘Van 3,5 naar 5 dagen naar school’

‘Davey is 5 jaar en heeft het syndroom van down. Hij zit in groep 2 van een gewone basisschool. Dat doet hem goed volgens zijn moeder. Hij gaat elke dag enthousiast naar school. Vooral in z’n spraak maakt hij enorme stappen. Davey heeft wel veel ondersteuning nodig en daarom is er speciaal voor hem een onderwijsassistent in de klas. Maar dat kost geld. Omdat er onenigheid is over wie het allemaal betaalt, kan Davey maar 3,5 dag naar school in plaats van 5. Met een van de 25 verbeterpunten voor verbetering van het passend onderwijs worden scholen verplicht om kinderen een passende plek te bieden.’

Bron: NOS Journaal maandag 16 november 2020 

Aan de slag met verbeteringen passend onderwijs

Waar te beginnen? Een adviseur inclusie van MEE kan samen met het samenwerkingsverband bekijken hoe de maatregelen te implementeren binnen het samenwerkingsverband, inclusief concrete verbetervoorstellen. MEE kan helpen, bijvoorbeeld bij:

 • Landelijke norm voor basisondersteuning met een brede basis voor leerlingen met een beperking, leerproblemen of bijvoorbeeld hoogbegaafde leerlingen (maatregel 2) en helder maken binnen het samenwerkingsverband wat per school aan extra ondersteuning wordt geboden (maatregel 14).
  Een adviseur inclusie van MEE kan samen met het samenwerkingsverband bekijken wat er bij de scholen nodig en/of mogelijk is om deze norm toe te passen en indien nodig optreden als projectleider om de implementatie te borgen en alle betrokken partijen te verbinden. MEE heeft ervaring met uiteenlopende projecten, van ‘Meedoen in het basisonderwijs’ voor alle (kwetsbare) doelgroepen tot een meer specifiek project ‘Hoogbegaafdheid’ of inzet van video observatie om mee te kijken omtrent specifieke behoeften van een kind.
 • Strakkere zorgplicht, ouders en leerlingen zijn bekend met de zorgplicht, zodat ze weten waar ze recht op hebben (maatregel 3).
  Onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE kunnen deze zorgplicht borgen, door als steunpilaar te fungeren voor ouders en leerlingen om op terug te vallen, informatie en advies te geven en/of waar nodig als bemiddelaar op te treden bij een (dreigend) conflict. Deze rol vervullen we ook binnen de Wlz en de Wmo.
 • Een aanspreekpunt voor elke VO-leerling (maatregel 5). 
  Een schoolmaatschappelijk werker van MEE kan de spil zijn tussen de leerling, de ouders, de school en zorg-/welzijnsorganisaties. Deze rol vervullen we nu ook bij PO-scholen.
 • In elk samenwerkingsverband een onafhankelijk steunpunt (maatregel 7).
  Onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE kunnen dit steunpunt voor ouders en leerlingen invullen, met onafhankelijke informatie en advies over rechten, plichten en het aanbod in de regio. Deze rol vervullen we ook binnen de Wlz en de Wmo.
 • Betere en snellere besluiten: doorbraakaanpak wanneer onderwijs, gemeenten en (jeugd)zorg niet tot een passend aanbod kunnen komen (maatregel 9) en heldere stappen wanneer ouders en school er niet uitkomen (maatregel 10).
  Consulenten van MEE kunnen deze rol van onderwijs(zorg)consulenten invullen. Deze rol vervullen we nu ook binnen de Wlz als onderdeel van het programma Volwaardig Leven van VWS (project Netwerkgids).
 • Expertise van jeugdhulp beter benutten in de school (maatregel 16).
  Een schoolmaatschappelijk werker van MEE kan de spil zijn tussen de leerling, de ouders, de school en zorg-/welzijnsorganisaties, met korte lijnen en kennis van de lokale sociale kaart, preventief, op- en afschalen wanneer nodig. Deze rol vervullen we nu ook bij PO-scholen. Lees hier waarom onze mensen binnen een school het verschil kunnen maken.
 • Leraren beter voorbereiden door meer expertise bij (enkele) leraren (maatregel 17).
  Trainers van MEE kunnen leraren bijscholen op het herkennen van en omgaan met beperkingen, maar ook actuele onderwerpen in relatie tot kwetsbare leerlingen, zoals mediawijsheid, seksualiteit en relaties, weerbaarheid, seksueel grensoverschrijdend gedrag en/of intervisie hieromtrent organiseren. Dit doen we nu ook incidenteel bij scholen of in de vorm van gastlessen, groepscursussen of ouderavonden.
 • Meer dialoog en beter benutten ondersteuningsplan, eens in de vier jaar herzien (maatregel 20).
  Een adviseur inclusie van MEE kan meekijken met (actualisering van) het ondersteuningsplan en concrete verbetervoorstellen doen waar nodig.

MEE gaat hierover graag in gesprek met samenwerkingsverbanden en scholen. Om te bekijken hoe we samen meer mogelijk kunnen maken voor leerlingen, ouders en leraren. Ga met ons in gesprek.

 

Contact