Trend- en Signaleringsrapportage 2017

Mensen met een beperking en chronische ziekte willen meedoen in de samenleving en hun leven zoveel mogelijk zelf vormgeven. Hoe gaat het met hen? MEE heeft de signalen van cliëntondersteuners verzameld in haar Trend- en Signaleringsrapportage 2017.

De MEE-consulenten ondersteunen mensen met een beperking op alle leefgebieden en in alle levensfasen bij problemen die met hun beperking te maken hebben binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Participatiewet en de Wet passend onderwijs.

Aanzetten tot het oplossen van de knelpunten
MEE wil met dit rapport zorgverleners, beleidsmakers en andere betrokkenen aanzetten tot het aanpakken van de knelpunten waar mensen met een beperking mee worden geconfronteerd en doet daartoe ook een aantal aanbevelingen.

Bekijk de publieksversie van dit rapport.

Contact